Åpenhetsloven

Bærekraftig forretningsdrift

• INRIGO AS erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet en policy for bærekraftig forretningsdrift.

Policy

• INRIGO skal ha en sosialt, økonomisk og miljømessige ansvarlig forretningsdrift som ivaretar mennesker og natur på en bærekraftig måte. Vi skal være en pådriver for at våre interessenter tar bærekraftige valg i sin hverdag og i sine virksomheter.

• INRIGO er underlagt Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold - Åpenhetsloven. Vårt arbeid er blant annet basert på FNs menneskerettighetskonvensjon.

• INRIGO er forpliktet til å drive selskapet vårt med integritet og i samsvar med standardene og prinsippene for forretningsatferd og etikk skissert i våre Etiske retningslinjer, denne policyen, gjeldende lover, regler og forskrifter, samt internasjonalt aksepterte retningslinjer og konvensjoner.

• Vi foretar årlige aktsomhetsvurderinger i hele vår verdikjede for å sikre at våre leverandører og samarbeidspartnere følger de samme erklæringer, konvensjoner og normer for universelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vi følger.

Menneskerettigheter og anstendig arbeid

• Til grunn for vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid ligger FNs verdenserklæring for menneskerettigheter og FNs bærekrafts mål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

• Vi tilstreber mangfold i vår organisasjon, både i kjønn, alder, og religiøs- og etnisk bakgrunn.

• Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering, og noen som helst form for diskriminering.

• Vi skal ikke benytte leverandører som bryter anerkjente menneskerettighetskonvensjoner, eller på annen måte bryter normer for akseptert anstendighet i arbeidslivet.

• Vi skal være åpen om vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid.

• Vår policy gjelder i egen virksomhet, herunder datterselskaper, samt for relevante interessepartier som leverandører, kunder og andre.

• Vi skal etablere gode rutiner for melding av funn som bryter med vår policy.

Anti-korrupsjon

• INRIGO har nulltoleranse for korrupsjon. Vi skal motarbeide korrupsjon i alle former – direkte så vel som indirekte, aktivt så vel som passivt, og i både privat og offentlig sektor. Implementering av anti-korrupsjonstiltak er en integrert del av vårt samfunnsansvar og beskytter vårt omdømme og interessene til våre interessenter.

• Forretningsforbindelser som er uvillige eller ute av stand til å overholde våre etiske retningslinjer eller denne policyen, skal avsluttes.

Antihvitvasking

• INRIGO vil følge gjeldende regelverk om antihvitvasking. Hvitvasking er handlinger som skal skjule utbytte fra kriminelle aktiviteter ved å kamuflere den ulovlige opprinnelsen.

• Kriminelt utbytte omfatter ikke bare penger, men alle typer eiendeler, eiendom og immaterielle eiendeler som er oppnådd gjennom kriminelle aktiviteter.

Sanksjoner

• INRIGO vil alltid følge alle gjeldende sanksjoner, handelsbegrensninger og eksportreguleringer i de landene vi har virksomhet i.

Konkurranselovgivning

• INRIGO vil ikke delta i eller tolerere noen som driver konkurransebegrensende atferd, så som prisfiksing, avtalte bud, markedsdeling, utveksling av konkurransesensitiv informasjon eller misbruk av markedsmakt.

Forebygging av svindel

• INRIGO tolerer ingen former for svindel. Vi forventer at ansatte ikke deltar i svindel for å skape fordeler for seg selv, INRIGO AS eller andre, og at de ikke bruker INRIGOs eiendom eller ressurser til personlig fordel eller med formål om å konkurrere med INRIGO.

Ansvarlig innkjøpspraksis

• INRIGO anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis.

• INRIGO skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon

• INRIGO støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere verneombud, tillitsvalgte og andre relevante interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis.


For ytterligere informasjon se Redegjørelse for Inrigo AS

Get in touch

We'd love to hear from you